DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

2

  BÀI 3: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG

3

  BÀI 4: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC  ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

4

  BÀI 5: VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT. HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT

5

  BÀI 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT

6

  BÀI 7: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN. THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG

7

  CHỦ ĐỀ: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (BÀI 8, 9 VÀ 10)

8

  BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ  KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT

9

  BÀI 12: SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH

10

  BÀI 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. MƯA

11

  BÀI 14: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KHÍ HẬU

12

  BÀI 15: THỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT

13

  BÀI 16: SÓNG. THỦY TRIỀU. DÒNG BIỂN

14

  BÀI 17: THỔ NHƯỠNG QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH THỔ NHƯỠNG

15

  BÀI 18: SINH QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT

16

  BÀI 19: SỰ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

17

  BÀI 20: LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

18

  BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI

19

  BÀI 22: DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ

20

  BÀI 23: CƠ CẤU DÂN SỐ

21

  BÀI 24: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ HÓA

22

  BÀI 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ THẾ GIỚI

23

  BÀI 26: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

24

  CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP (BÀI 27, 28, 29)

25

  BÀI 31: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

26

  BÀI 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

27

  BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA  TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

28

  BÀI 34: THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI

29

  BÀI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

30

  CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI (BÀI 36, 37, 38)

31

  BÀI 40: ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI

32

  CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (BÀI 41, 42)

Share: