DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 10

 

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1,2: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

2

  BÀI 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

3

  BÀI 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI  PHƯƠNG TÂY – HI LẠP VÀ RÔ-MA

4

  BÀI 5: TRUNG QUỐC PHONG KIẾN

5

  BÀI 6, 7: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

6

  BÀI 8: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á

7

  BÀI 9: VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

8

  BÀI 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (TỪ THẾ KỈ V ĐẾN THẾ KỈ XIV)

9

  BÀI 11: TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI

10

  BÀI 13: VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY

11

  BÀI 14: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

12

  BÀI 15: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X) 

13

  BÀI 16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

14

  BÀI 17: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN

15

  BÀI 18: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X – XV

16

  BÀI 19: NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỈ  X – XV

17

  BÀI 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X – XV

18

  BÀI 21: NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN  TRONG CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

19

  BÀI 22: TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỈ XVI –  XVIII

20

  BÀI 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII

21

  BÀI 24: TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

22

  BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX)

23

  BÀI 26: TÌNH HÌNH XÃ HỘI VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN

24

  BÀI 27: QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

25

  BÀI 28: TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN

26

  BÀI 29: CÁC MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH

27

  BÀI 30:  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

28

  BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII

29

  BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

30

  BÀI 33: HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ BẮC MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX (TIẾT 1)

31

  BÀI 33: HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ BẮC MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX (TIẾT 2)

32

  BÀI 34: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA

33

  BÀI 35: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA

34

  BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

35

  BÀI 37: MÁC VÀ ĂNG-GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

36

  BÀI 38: QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PARI 1871

37

  BÀI 39: QUỐC TẾ THỨ HAI

38

  BÀI 40: LÊ-NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỈ XX

Share: