DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

   BÀI 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

2

  BÀI 2: XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ

3

  BÀI 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU

4

  BÀI 4: THỰC HÀNH TÌM HIỂU CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

5

  BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC – TIẾT 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

6

  BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC (TIẾP THEO) – TIẾT 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA-TINH

7

  BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC (TIẾP THEO) –  TIẾT 3 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á  VÀ KHU VỰC TRUNG Á

8

  BÀI 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ – TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ

9

  BÀI 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ  – TIẾT 2: KINH TẾ

10

  BÀI 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ – TIẾT 3: THỰC HÀNH TÌM HIỂU SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ SẢN XUẤT CỦA HOA KÌ

11

  BÀI 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) – TIẾT 1: EU – LIÊN MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI

12

  BÀI 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) – TIẾT 2: EU – HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN

13

  BÀI 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) – TIẾT 3: THỰC HÀNH TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

14

  BÀI 8: LIÊN BANG NGA – TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

15

  BÀI 8: LIÊN BANG NGA – TIẾT 2: KINH TẾ

16

  BÀI 8. LIÊN BANG NGA – TIẾT 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP  VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN BANG NGA

17

  BÀI 9: NHẬT BẢN – TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

18

  BÀI 9: NHẬT BẢN –  TIẾT 2: CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ

19

  BÀI 9. NHẬT BẢN TIẾT 3: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN

20

  BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) – TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

21

  BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) – TIẾT 2: KINH TẾ

22

  BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA – TRUNG QUỐC – TIẾT 3: THỰC HÀNH – TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC

23

  BÀI 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

24

  BÀI 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – TIẾT 2: KINH TẾ

25

  BÀI 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – TIẾT 3: HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

26

  BÀI 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – TIẾT 4: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG  KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA ĐÔNG NAM Á

27

  BÀI 12: Ô-XTRÂY-LI-A – THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ô-XTRÂY-LI-A

Share: