DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

2

  BÀI 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ

3

  CHỦ ĐỀ: ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI

4

  BÀI 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

5

  CHỦ ĐỀ: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

6

  CHỦ ĐỀ: THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG

7

  CHỦ ĐỀ: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG, BẢO VỆ TỰ NHIÊN

8

  BÀI 16: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ

9

  BÀI 17: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

10

  BÀI 18: ĐÔ THỊ HÓA

11

  BÀI 20: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

12

  BÀI 21: ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA

13

  BÀI 22: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

14

  BÀI 23: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH TRỒNG TRỌT

15

  BÀI 24: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN VÀ LÂM NGHIỆP

16

  BÀI 25: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

17

  BÀI 26: CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

18

  BÀI 27: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH  CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

19

  BÀI 28: VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

20

  BÀI 29: THỰC HÀNH: VẼ BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT  VÀ GIẢI THÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP

21

  BÀI 30: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI  VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC

22

  BÀI 31: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

23

  BÀI 32: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở  TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

24

  BÀI 33: VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH  Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

25

  BÀI 35: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ

26

  BÀI 36: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI  NAM TRUNG BỘ

27

  BÀI  37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN

28

  BÀI 38: THỰC HÀNH SO SÁNH VỀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM VÀ CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN  GIỮA VÙNG TÂY NGUYÊN VỚI TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

29

  BÀI 39: VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ  THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ

30

  BÀI 40: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆP Ở ĐÔNG NAM BỘ

31

  BÀI 41: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

32

  BÀI 42: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO

33

  BÀI 43: CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Share: