DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

2

  BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

3

  BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

4

  BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

5

  BÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

6

  BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN

7

  BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ

8

  BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

9

  BÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Share: