DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 4

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: DÃY HOÀNG LIÊN SƠN

2

  BÀI 2: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN

3

  BÀI 3: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở HOÀNG LIÊN SƠN

4

  BÀI 4: TRUNG DU BẮC BỘ

5

  BÀI 5: TÂY NGUYÊN

6

  BÀI 6: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN

7

  BÀI 7 – 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN

8

  BÀI 9: THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

9

  BÀI 11: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

10

  BÀI 12: NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

11

  BÀI 13 – 14: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

12

  BÀI 15: THỦ ĐÔ HÀ NỘI

13

  BÀI 17: ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

14

  BÀI 18: NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

15

  BÀI 19 – 20: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN  Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

16

  BÀI 21: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

17

  BÀI 22: THÀNH PHỐ CẦN THƠ

18

  BÀI 24: DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

19

  BÀI 25 – 26: NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

20

  BÀI 27: THÀNH PHỐ HUẾ

21

  BÀI 28: THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

22

  BÀI 29: BIỂN, ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢO

23

  BÀI 30: KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  VÀ HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Share: