DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP

2

  BÀI 2: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

3

  BÀI 3: BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN

4

  BÀI 4: TIẾT KIỆM TIỀN CỦA

5

  BÀI 5: TIẾT KIỆM THỜI GIỜ

6

  BÀI 6: HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ

7

  BÀI 7: BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

8

  BÀI 8: YÊU LAO ĐỘNG

9

  BÀI 9: KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG

10

  BÀI 10: LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI

11

  BÀI 11: GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

12

  BÀI 12: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

13

  BÀI 13: TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG

14

  BÀI 14: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Share: