DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 5

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: EM LÀ HỌC SINH LỚP 5

2

  BÀI 2: CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH

3

  BÀI 3: CÓ CHÍ THÌ NÊN 

4

  BÀI 4: NHỚ ƠN TỔ TIÊN

5

  BÀI 5: TÌNH BẠN 

6

  BÀI 6: KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ 

7

  BÀI 7: TÔN TRỌNG PHỤ NỮ 

8

  BÀI 8: HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH 

9

  BÀI 9: EM YÊU QUÊ HƯƠNG

10

  BÀI 10: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG) EM

11

  BÀI 11: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM 

12

  BÀI 12: EM YÊU HÒA BÌNH 

13

  BÀI 14: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

Share: