DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: VỊ TRÍ HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT

2

  BÀI 3: TỈ LỆ BẢN ĐỒ

3

  BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ, KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ

4

  BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

5

  CHỦ ĐỀ: SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT

6

  CHỦ ĐỀ: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT. SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG

7

  CHỦ ĐỀ: NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC. KHOÁNG SẢN

8

  CHỦ ĐỀ: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

9

  BÀI 17: LỚP VỎ KHÍ

10

  BÀI 18: THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

11

  BÀI 19: KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT

12

  BÀI 20: HƠI NƯỚC TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA

13

  BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA

14

  CHỦ ĐỀ: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

15

  BÀI 26. ĐẤT. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT

16

  BÀI 27: LỚP VỎ SINH VẬT. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

Share: