DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: TỰ CHĂM SÓC, RÈN LUYỆN THÂN THỂ

2

  BÀI 2: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ

3

  BÀI 3: TIẾT KIỆM

4

  BÀI 4: LỄ ĐỘ

5

  BÀI 5: TÔN TRỌNG KỈ LUẬT

6

  BÀI 6: BIẾT ƠN

7

  BÀI 7: YÊU THIÊN NHIÊN, SỐNG HÒA HỢP VỚI THIÊN NHIÊN

8

  BÀI 8: SỐNG CHAN HÒA

9

  BÀI 9: LỊCH SỰ, TẾ NHỊ

10

  BÀI 10: TÍCH CỰC, TỰ GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI (2 TIẾT)

11

  BÀI 11: MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH (2 TIẾT)

12

  BÀI 12: CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM (2 TIẾT)

13

  BÀI 13: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

14

  BÀI 14: THỰC HIỆN TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

15

  BÀI 15: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HỌC TẬP

16

  BÀI 16: QUYỀN ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ VỀ TÍNH MẠNG, THÂN THỂ, SỨC KHỎE, DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM (2 Tiết)

17

  BÀI 17: QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở

18

  BÀI 18: QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN

Share: