DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 7

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (THỜI SƠ – TRUNG KÌ TRUNG ĐẠI)

2

  BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH

  CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU

3

  BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

4

  BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

5

  BÀI 5: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

6

  BÀI 6: CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á

7

  BÀI 8, 9: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

8

  BÀI 10, 13, 16: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN LÝ, TRẦN, HỒ (THẾ KỈ X-XIV)

9

  BÀI 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)

10

  BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII)

11

  BÀI 11, 14, 16, 18: CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM THỜI LÝ, TRẦN, HỒ (THẾ KỈ X – ĐẦU THẾ KỈ XV)

12

  BÀI 12, 15, 17: ĐỜI SỐNG KINH TẾ, VĂN HÓA THỜI LÝ, TRẦN, HỒ (THẾ KỈ X – ĐẦU THẾ KỈ XV)

13

  BÀI 18, 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 – 1427)

14

  BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI – XVIII)

15

  BÀI 23: KINH TẾ VĂN HÓA THẾ KỈ XVI – XVIII

16

  BÀI 24: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII

17

  BÀI 25, 26: PHONG TRÀO TÂY SƠN

18

  BÀI 27, 28:  VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Share: