DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN CHÂU Á

2

  BÀI 2:  KHÍ HẬU CHÂU Á

3

  BÀI 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á

4

  BÀI 5: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á

5

  BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NƯỚC CHÂU Á

6

  BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á

7

  BÀI 9: KHU VỰC TÂY NAM Á

8

  BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

9

  BÀI 11: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á

10

  BÀI 12: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á

11

  BÀI 13: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC ĐÔNG Á

12

  BÀI 14: ĐÔNG NAM Á – ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO

13

  BÀI 15: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á

14

  BÀI 16: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

15

  BÀI 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

16

  BÀI 22: VIỆT NAM – ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI

17

  BÀI 23: VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ

18

  BÀI 24: VÙNG BIỂN VIỆT NAM

19

  BÀI 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

20

  BÀI 26: ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

21

  BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM

22

  BÀI 29: ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH

23

  BÀI 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

24

  BÀI 32: CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA

25

  BÀI 33: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM

26

  BÀI 34: CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA

27

  BÀI 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM

28

  BÀI 37: ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM

29

  BÀI 38: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM

30

  BÀI 39: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

31

  BÀI 41: MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ

32

  BÀI 42: MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ

33

  BÀI 43: MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ

Share: