DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI

2

  BÀI 2: LIÊM KHIẾT

3

  BÀI 3: TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

4

  BÀI 4: GIỮ CHỮ TÍN

5

  BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỶ LUẬT

6

  BÀI 6: XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG LÀNH MẠNH

7

  BÀI 8: TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC

8

  BÀI 9: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

9

  BÀI 10: TỰ LẬP

10

  BÀI 11: LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO

11

  BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH

12

  BÀI 13: PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

13

  BÀI 14: PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS

14

  BÀI 15: PHÒNG CHỐNG TAI NẠN VŨ KHÍ, CHÁY NỔ VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

15

  BÀI 16: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHIÃ VỤ TÔN TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC

16

  BÀI 17: NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG

17

  BÀI 18: QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

18

  BÀI 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

19

  BÀI 20: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

20

  BÀI 21: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Share: