DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

2

  BÀI 2: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ

3

  BÀI 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ

4

  BÀI 4: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

5

  BÀI 5: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999

6

  BÀI 6: SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

7

  CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

8

  CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

9

  CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

10

  BÀI 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

11

  BÀI 18: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (TIẾP THEO)

12

  BÀI 19: ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

13

  BÀI 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

14

  BÀI 21: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TIẾP THEO)

15

  BÀI 22: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI

16

  BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘ

17

  BÀI 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (TIẾP THEO)

18

  BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

19

  BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (TIẾP THEO)

20

  BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN

21

  BÀI 29: VÙNG TÂY NGUYÊN (TIẾP THEO)

22

  CHỦ ĐỀ: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

23

  BÀI 36: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (TIẾP THEO)

24

  BÀI 37: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

25

  BÀI 38: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO

26

  BÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN , MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢO (TIẾP THEO)

27

  BÀI 40: THỰC HÀNH: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

Share: