DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

 

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1,2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991)

2

  BÀI 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ        SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA

3

  BÀI 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á

4

  BÀI 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

5

  BÀI 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI

6

  BÀI 7: CÁC NƯỚC MĨ LATINH

7

  BÀI 8: NƯỚC MĨ

8

  BÀI 9: NHẬT BẢN

9

  BÀI 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU

10

  BÀI 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

11

  BÀI 12: CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

12

  BÀI 14: VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

13

  BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI          THỨ NHẤT (1919 – 1925)

14

  BÀI 16: HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG        NĂM 1919 – 1925

15

  BÀI 17: CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI

16

  BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

17

  BÀI 19: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1935

18

  BÀI 20: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 – 1939

19

  BÀI 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945

20

  BÀI 22. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM

  NĂM 1945

21

  BÀI 23: TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

22

  BÀI 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946)

23

  BÀI 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950)

24

  BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 – 1953)

25

  BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954)

26

  BÀI 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC Mĩ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)

27

  BÀI 29: CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1965-1973)

28

  BÀI 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

  (1973 – 1975)

29

  BÀI 31: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975

30

  BÀI 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)

 

Share: