DANH SÁCH GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9

STT

TÊN GIÁO ÁN

1

  BÀI 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ

2

  BÀI 2: TỰ CHỦ

3

  BÀI 3: DÂN CHỦ VÀ KỶ LUẬT

4

  BÀI 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH

5

  BÀI 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI

6

  BÀI 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

7

  BÀI 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG  TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC

8

  BÀI 8: NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

9

  BÀI 9: LÀM VIỆC CÓ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ

10

  BÀI 10: LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN

11

  BÀI 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP  CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

12

  BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN

13

  BÀI 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ

14

  BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN

15

  BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ CỦA CÔNG DÂN

16

  BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN

17

  BÀI 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC

18

  BÀI 18: SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT

Share: