Tuyển Dụng

1. Mô tả công việc: – Chịu trách nhiệm lập, hoàn thiện chứng từ, báo cáo theo đúng quy định của Công ty (báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm,…). – Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, yêu cầu thanh toán, đề xuất của các bộ phận đảm bảo thực hiện […]

Chi tiết

1. Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm hạch toán, lập và hoàn thiện chứng từ, sổ sách Báo cáo thuế cho Công ty: Báo cáo tài chính năm. Nộp tiền Thuế: Hoàn thành các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và lập bảng theo dõi tình hình nộp ngân sách nhà nước.   Báo […]

Chi tiết